Contributie   vv 't Vliegdorp

  • Hits: 174

Een voetbalseizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.
Voor het seizoen 2017/2018 zijn de contributies als volgt vastgesteld:

contributie

Kabouters
€ 80,00 voor 4 t/m 5 jarigen

Jeugd
€ 135,00 voor 6 t/m 9 jarigen
€ 150,00 voor 10 t/m 12 jarigen
€ 165,00 voor 13 t/m/ 15 jarigen
€ 180,00 voor 16 t/m 17 jarigen

Senioren
€ 210,00 18 jaar en ouder

Alleen trainen is ook mogelijk, à 50% van bovengenoemde kosten

Let op: Incasso momenten seizoen 2017/2018: september 2017 & januari/februari 2018

 

Betaling
Betaling van de contributie is mogelijk door middel van automatische incasso of via een handmatige overboeking, waarbij onze voorkeur uitgaat naar automatische incasso.

Indien wij uw betaling niet tijdig ontvangen hebben, zullen wij u éénmalig een betalingsherinnering sturen. Wanneer u ook deze niet op tijd voldoet, dan bent u of uw zoon/dochter niet speelgerechtigd.
Wij hopen dat eenieder tijdig aan zijn of haar verplichtingen zal voldoen, zodat wij met plezier kunnen blijven voetballen en geen vervelende maatregelen hoeven te nemen!

Wijzigingen in uw gegevens
Zorgt u er a.u.b. voor dat uw bij ons bekende gegevens correct zijn! U bent zelf verantwoordelijk om evt. wijzigingen aan ons door te geven (dit kan via een email aan onze ledenadministratie). Als onze gegevens niet correct zijn loopt u kans een factuur en/of een betalingsherinnering te missen, met alle gevolgen van dien.
Wij hopen dat eenieder tijdig aan zijn of haar verplichtingen zal voldoen zodat wij met plezier kunnen blijven voetballen en geen vervelende maatregelen hoeven te nemen!

Lidmaatschap
Het lidmaatschap vangt aan op 1 juli en eindigt per 30 juni. Bij tussentijds opzeggen vindt in beginsel geen restitutie plaats.

Uitleg contributie
In de contributie van alle spelende én stemgerechtigde leden is een contributie aan de KNVB inbegrepen. Hierdoor is tevens een ongevallenverzekering bij de KNVB afgesloten. Zodra de inschrijving van een lid is geaccepteerd, gaat ook de verplichting tot betaling van de verenigingscontributie in. Bovendien wordt door inschrijving toestemming aan v.v ’t Vliegdorp gegeven om de contributie automatisch van de privé bank- of girorekening af te schrijven.

Contributie is een brengschuld
Het initiatief om contributie te betalen ligt bij de leden. Met name wanneer een incasso niet gelukt is dient u er ZELF voor te zorgen dat de contributie alsnog wordt voldaan. Daarom heet contributie officieel ook een brengschuld. Wacht u dus niet op een herinnering maar neem zelf het initiatief!

Contributie is een jaarcontributie
v.v ‘t Vliegdorp brengt de contributie in principe in twee seizoenshelften in rekening. Dat betekent niet dat de contributieplicht maar per seizoenshelft geldt. Bij tussentijds opzeggen moet de contributie toch tot het einde van het seizoen voldaan worden.

Bij aanmelding na 1 januari van het lopende seizoen wordt een half seizoen in rekening gebracht.

Automatische incasso
De contributie wordt in twee termijnen automatisch geïncasseerd. Circa een week voorafgaand aan de incasso, ontvangt u van ons een factuur per e-mail. Zorgt u a.u.b. voor voldoende saldo op uw rekening. Helaas gebeurt het nog te veel dat banken ons melden dat om ‘administratieve’ redenen geen contributie-inning mogelijk is. Dit kost het bestuur, dat bestaat uit vrijwilligers, onnodig extra tijd.

Termijnen
Standaard wordt uitgegaan van betaling in twee termijnen. Na overleg met de penningmeester kan de betaaltermijn op 4 worden gesteld. U kunt dit aanvragen door een e-mail naar de penningmeester te sturen.

Handmatige overboeking
U kunt er ook voor kiezen om te betalen via een handmatige overboeking. Dit levert de vereniging wel extra werk en extra kosten op. Betaalt u via een handmatige overboeking, dan krijgt u in juli de nota voor het volledige seizoen. Het factuurbedrag dient dan uiterlijk 31 augustus op de rekening van de vereniging te zijn bijgeschreven. Nogmaals, zorgt u voor tijdige betaling!

Boete
Door de KNVB of door de verenging aan het lid opgelegde boetes worden gelijktijdig met de eerstvolgende contributie-inning geïncasseerd. Leden zonder automatische incasso ontvangen een factuur verhoogd met € 2,50 administratiekosten per factuur. Het niet of te laat betalen van deze boetes betekent eveneens dat u of uw zoon/dochter NIET speelgerechtigd is.

Wanneer u het niet eens bent met een opgelegde sanctie kunt u hiertegen in beroep gaan bij respectievelijk de KNVB of het verenigingsbestuur. Meer informatie over sancties kunt u krijgen bij het wedstrijdsecretariaat. Het in beroep gaan ontslaat u nimmer van het binnen de gestelde termijn betalen van de opgelegde sanctie en/of contributie.

 

Het kan altijd voorkomen dat betaling niet lukt of niet uitkomt. Neem in dit geval ALTIJD contact op met de penningmeester.

De financiële gegevens van de vereniging vindt u op de contact-pagina (klik hier)

  • Logo sunny website
  • Word nu lid van vv 't Vliegdorp!
  • Zonder vrijwilligers bestaat onze vereniging niet!
  • Sponsor onze vereniging al voor 75 euro per jaar!!!
rac logo
Bij ons kunt u pinnen!
zonder respect geen voetbal
KNVB
geen 18 geen druppel