Gedragsregels vv 't Vliegdorp   vv 't Vliegdorp

 • Hits: 1098

 

Waarom Gedragsregels?
In de loop der jaren zijn verschillende gewoonten ontstaan, gewoon “omdat het zo ging”, of er zijn gewoonten ontstaan, “omdat anderen zich ook niet aan afspraken hielden”. Dat betekent op dit moment dat er verschillende regels en afspraken zijn, die niemand meer nakomt. Iedereen doet dan precies dat wat hij of zij goed vindt en dat kan niet langer. Het Bestuur en de Commissie Waarden en Normen heeft o.a. als taak het ‘verenigingsklimaat’ te bewaken.

Hieronder wordt verstaan: “Een klimaat gebaseerd op een gedrag van de leden dat ertoe leidt, dat elk verenigingslid:

 • zich in de vereniging thuis voelt;
 • goede omgangsvormen op prijs stelt;
 • zijn/haar sport op correcte wijze kan beoefenen”.
 • zijn/haar bijdrage levert in vrijwilligerswerk voor de vereniging.

Waar het om gaat is dat we elkaar met respect behandelen en een ieder in zijn/haar waarde laten met respect voor elkaars mening. Ook zijn er de afspraken waarbij elk lid zijn/haar bijdrage levert ten aanzien van verenigingstaken, zoals bar- en kantinedienst, gastheerschap, eenvoudige onderhoud en/of schoonmaakwerkzaamheden, sportieve taken zoals scheidsrechter, leider of trainer, man van de dag. De gedragsregels en afspraken gelden dus voor ons allemaal.

Een vereniging is een samenleving in het klein. Daar hoort bij dat bepaalde regels en afspraken nageleefd moeten worden om het samenleven zo plezierig mogelijk te maken. Bovendien moet in een vereniging zoals VV ‘t Vliegdorp alles goed overzichtelijk blijven.

Iedereen die iets voor onze vereniging doet, moet erop kunnen vertrouwen dat ook anderen zich aan de afspraken houden. In onze vereniging mag het niet zo zijn dat slechts een enkeling voor iedereen aan het werk is. De vereniging is van iedereen! En met de aanvaarding van het lidmaatschap, aanvaardt ook ieder lid de huisregels en de gedragsregels van VV ‘t Vliegdorp. Anderzijds zijn er de afspraken waarbij elk lid zijn/haar bijdrage levert ten aanzien van verenigingstaken, zoals bar- en kantinedienst, gastheerschap, eenvoudige onderhoud en/of schoonmaakwerkzaamheden, sportieve taken zoals scheidsrechter, leider of trainer. De gedragsregels en afspraken gelden dus voor ons allemaal. Deze regels en afspraken zijn vastgelegd in het "Huishoudelijk Reglement". Deze regels gelden niet alleen binnen onze vereniging maar ook zeker buiten onze vereniging, o.a. bij uitwedstrijden, voetbalkampen, uittoernooien etc. Kortom, gedragsregels gelden tijdens alle activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd, of waar namens de vereniging aan deelgenomen wordt. Wij gaan ervan uit dat iedereen die lid is van VV ‘t Vliegdorp, kennis genomen heeft van het Huishoudelijk Reglement en de Gedragsregels.

 

Gedragsregels

Onze gedragsregels ten aanzien van:

 • omgang met elkaar
 • roken en alcohol
 • ons sportcomplex
 • het gedrag in de kantine
 • de kleedkamers • vergaderingen en vergaderruimte
 • het gedrag op en rond het sportveld
 • materiaalgebruik
 • intimidatie
 • sportkleding van de vereniging
 • eigen sportkleding
 • trainingen en wedstrijden
 • ‘langs de lijn’
 • het taalgebruik
 • voetbalkamp(en) en toernooien
 • diefstal • vernieling(en)
 • het betalen van contributie
 • straffen en/of boete

 

Ten aanzien van omgang met elkaar

 • Wij gaan binnen de VV ‘t Vliegdorp op een goede manier met elkaar om, dit houdt in dat, ingeval van een meningsverschil, het taalgebruik vooral op een normaal niveau en respectvol blijft.
 • We behandelen iedereen gelijk, zowel op als buiten het veld. • Onbehoorlijk taalgebruik wordt niet getolereerd. LET OP!!!! Er lopen altijd kinderen rond die dit ook op pikken.
 • Mocht er om wat voor redenen dan ook een meningsverschil ontstaan, bespreek dit dan op een normale, respectvolle manier met elkaar.
 • Benader altijd een ander op de manier zoals jij zelf benaderd wenst te worden het gesprek zal dan op een goede manier verlopen.
 • Wij gaan op een normale en respectvolle manier om met onze vrijwilligers. Zij zijn er voor u en uw kinderen en zij doen hun best om de gang van zaken binnen de vereniging zo goed mogelijk te laten verlopen.
 • We corrigeren elkaar op ongewenst gedrag

 

Ten aanzien van roken en alcohol

Rookverbod: Er is een algeheel rookverbod voor:

 • het hele clubgebouw en op de velden.
 • er worden geen tabaksproducten verkocht in de kantine.
 • Het gebruik van drugs en handelen in drugs in en rondom het gebouw en het sportcomplex is ten strengste verboden.

 

Alcoholregels:

 • geen alcohol voor leiders, trainers, andere begeleiders en alle andere kaderleden voor of tijdens de uitoefening van hun functie.
 • geen verkoop van alcohol aan personen jonger dan 18 jaar.
 • geen alcohol in de kleedkamers alleen bij hoge uitzondering na toestemming van het bestuur.
 • geen alcohol voor personen die fungeren als chauffeur bij vervoer van spelers.
 • leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst
 • op zaterdag wordt er geen alcohol geschonken voor 13:00 uur
 • tijdens de wedstrijden mag er geen glaswerk mee naar buiten worden genomen, ook niet op het balkon, tot een half uur na de laatste wedstrijd.

 

Ten aanzien van ons sportcomplex

 • Ieder verenigingslid draagt zorg voor het in goede en nette staat houden van het sportcomplex.
 • Ieder verenigingslid dient zijn/haar medelid aan te spreken op zijn/haar gedrag in het geval dit medelid de ‘gedragsregels’ overtreedt.
 • Ieder verenigingslid, die een ernstige overtreding van de ‘gedragsregels’ constateert, meldt dit aan de Commissie Waarden en Normen.
 • Ieder lid of ouder/verzorger van jeugdleden, leveren hun bijdrage in het kader van de vrijwilligersbijdrage.
 • Ieder lid dient bereid te zijn om enige eenvoudige verenigingstaken te verrichten.
  Hierbij valt o.a. te denken aan:
  - het verrichten van bardiensten indien ouder dan 18 jaar.
  - het afruimen/opruimen van glaswerk, flesjes en afval van de tafel waaraan men gezeten heeft.
  - het verrichten van eenvoudige onderhoud- en/of schoonmaakwerkzaamheden.
 • Auto’s, fietsen en brommers/scooters dienen op ons sportpark op de daarvoor bestemde plaatsen gestald te worden.
 • Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor hun kinderen.
 • Een ieder die niets te zoeken heeft in de gang van de kleedkamers kan worden verwijderd. Wachten kan ook in de kantine.
 • vv’ t Vliegdorp kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade.
 • vv ‘t Vliegdorp kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor opgelopen verwondingen.
 • Het is niet toegestaan een hond mee te nemen op het sportcomplex, mits aangelijnd.

 

Ten aanzien van het gedrag in de kantine

 • Het is niet toegestaan de kantine met voetbalschoenen te betreden.
 • Ieder is verplicht de tafel waaraan men heeft gezeten netjes achter te laten (opruimen van glaswerk, flesjes, blikjes en afval).
 • Lege verpakkingen van genuttigde eetwaren en snoepgoed dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
 • De aanwijzingen van de bar medewerk(st)ers dienen te worden opgevolgd.
 • Er wordt niet op tafels en stoelen gestaan, ook niet tijdens feesten!!!!
 • Het is niet toegestaan om glaswerk mee naar buiten te nemen tijdens de wedstrijden.
 • Kantinemeubilair dient ten alle tijden in de kantine te blijven.
 • Het is verboden in de kantine voor geld te kaarten of te dobbelen.
 • Personen die geen dienst draaien en kinderen, jonger dan 18 jaar mogen niet achter de bar of in de keuken

 

Ten aanzien van de kleedkamers

 • Douchen na de wedstrijd/training is verplicht, tenzij anders overeengekomen met trainers c.q. leiders.
 • Het dragen van badslippers in de kleedkamers/douches wordt, in verband met hygiëne, ten zeerste aanbevolen.
 • Het schoonmaken van schoenen in de doucheruimtes is verboden.
 • Ieder verenigingslid draagt zorg voor het netjes achterlaten van de zijn/haar gebruikte kleedkamer. De trainers en leiders dienen hierop toe te zien!
 • Papier, kauwgom en modder etc. worden in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd.
 • De haken in de kleedkamers zijn alleen om kleding aan op te hangen.
 • Met modder/water gooien in de kleedkamers is ten strengste verboden.
 • Het is verboden met een bal te gooien/voetballen in de kleedkamers en in de gang bij de kleedkamers.
 • Het is verboden in het hele gebouw dus ook in de kleedkamers en in de gang te roken.
 • Het is verboden alcoholhoudende dranken te nuttigen in de kleedkamers en in de gang bij de kleedkamers.
 • Iedere speler behoort zich te houden aan de door het wedstrijdsecretariaat gemaakte indeling van de kleedkamers.
 • Het is niet toegestaan met voetbal- en/of andere schoenen op stoelen en/of banken te staan.
 • Trainers en leiders zijn verplicht de kleedkamers tijdens de training op slot te doen.
 • In de kleedkamers dient respect getoond te worden voor andermans eigendommen.
 • De toiletten in de gang zijn voor de spelers c.q. trainers/leiders en niet voor ouders/verzorgers of andere kinderen. Voor bezoekers zijn er toiletten in de kantine aanwezig.
 • Toiletten dienen ten allen tijden schoon achtergelaten te worden.
 • De gang bij de kleedkamers is geen speelplaats. • De lift mag alleen worden gebruikt voor minder valide personen en voor het leveren van goederen. Spelen met de lift is ten strengste verboden.

 

Ten aanzien van vergaderingen en vergaderruimtes

 • Het reserveren van vergaderruimte(s) dient in overleg plaats te vinden.
 • Na vergaderingen is men verplicht de vergaderruimte netjes, ordelijk en schoon achter te laten.
 • Men dient op tijd door te geven aan de kantine beheerders of men gebruik wil maken van de bar.

 

Ten aanzien van het gedrag op en rond het sportveld

 • Ieder verenigingslid dient zich te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik.
 • De nadruk ligt op sportief spel, opzettelijke grove overtredingen kunnen door de vereniging extra bestraft worden met bijvoorbeeld een taakstraf, boete of met een schorsing.
 • Scheidsrechter, tegenstanders en medestanders worden met respect behandeld
 • Bij het staken van een wedstrijd nemen aanvoerders, trainers en/of leiders zo spoedig mogelijk contact op met het wedstrijdsecretariaat (o.a. ten behoeve van de rapportage KNVB).
 • Bij ‘gele en/of rode kaarten voor ongepast gedrag kan het bestuur een schorsing/taakstraf verbinden. Zeker als dit herhaaldelijk voorkomt.
 • De trainer/leider corrigeert “onjuist gedrag” van spelers; hij wijst ze erop en zet aan tot verandering. Indien gewenst bespreekt de trainer/leider dit met de desbetreffende coördinator/bestuurslid.

 

Ten aanzien van materiaalgebruik

 • Het trainingsmateriaal wordt na gebruik netjes opgeborgen op de daarvoor bestemde plaats. Voor elk team is er trainingsmateriaal dat regelmatig wordt gecontroleerd.
 • De verschillende materiaal kliko’s en het materiaal hok blijven opgeruimd en dienen, na gebruik, op slot gedaan te worden. De taak hier op toe te zien ligt in handen van de trainers/leiders.
 • In het materiaalhok zijn alleen trainers/leiders toegestaan, dus geen spelers.
 • Doelen dienen na afloop van de training teruggezet te worden op de daarvoor bestemde plaatsen.
 • Alle ballen, die tijdens de training gebruikt zijn dienen na de training opgeruimd te worden.
 • Onze spelers houden zelf het sportcomplex schoon. Deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.

 

Ten aanzien van intimidatie en pesten

 • Onder intimidatie verstaan wij: “Ongewenst gedrag dat afbreuk doet aan de waardigheid”. Hieronder valt lichamelijk, verbaal of non-verbaal gedrag, waarvan de betrokkene niet gediend is, zoals het gebruik van schutting - en scheldwoorden, vloeken, handtastelijkheden en gewelddadig gedrag.
 • Pesten wordt niet getolereerd.
 • Het zal duidelijk zijn dat er geen grenzen zijn aan te geven, wanneer er al dan niet sprake is van intimidatie. Ons doel is het minimaliseren van ongewenste omgangsvormen en we zijn hier als leden van vv “t Vliegdorp verantwoordelijk voor.

 

Ten aanzien van:
A: sportkleding van de vereniging

 • Alle elftallen mogen (in principe) spelen in een gesponsord tenue. Dit tenue is, en blijft te allen tijden, eigendom van de vereniging.
 • Alle elftallen zijn verplicht te spelen in het tenue van vv ‘T Vliegdorp.
 • Indien de scheidsrechter beslist dat er in een reserve tenue gespeeld dient te worden moet dit altijd in overleg met het wedstrijdsecretariaat. Deze beslist welk tenue er wordt verstrekt. Indien een team in het bezit is van een eigen uit-tenue, mag dit in dit geval ook gebruikt worden.
 • De trainer/leider dient deze reserve tenues (behalve eigen tenues) binnen een week na de wedstrijd gewassen in te leveren bij het wedstrijdsecretariaat.
 • Spelers zijn zuinig op de tenues van de vereniging c.q. hun sponsor.

B. eigen sportkleding

 • Sportkleding dient altijd schoon en heel te zijn.
 • Schoenen worden buiten de deur schoongemaakt voordat de kleedkamers worden betreden.
 • Zet voetbaltassen op de daarvoor bestemde plaatsen.
 • Het is verplicht scheenbeschermers te dragen tijdens de wedstrijden.

 

Ten aanzien van trainingen en wedstrijden

 • Spelers en trainers behoren tijdig op de training aanwezig te zijn.
 • Trainende spelers worden niet gehinderd. We wachten buiten het veld.
 • Je bent verplicht, wanneer je niet kunt trainen, je tijdig af te melden bij je leider/trainer.
 • Indien je zaterdag niet kunt voetballen ben je verplicht je uiterlijk donderdag voor de wedstrijd af te melden bij de trainer/leider.
 • Op de wedstrijddag behoort iedere speler op tijd aanwezig te zijn, d.w.z. de tijd die afgesproken wordt door de trainer/leider.

 

Ten aanzien ’langs de lijn’

 • Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar de training en/of wedstrijd van uw zoon of dochter.
 • Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers op een positieve manier.
 • Laat coachen over aan de trainer/leider.
 • Blijf altijd positief, juist bij verlies. Wordt niet boos, de volgende keer beter.
 • De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoei u niet met zijn beslissingen (al zijn ze in uw ogen onterecht.)
 • Als uw kind talent heeft, wordt dat heus wel opgemerkt. Laat de teamindeling over aan de daarvoor bevoegde personen.
 • Wilt u echt met voetbal bezig zijn, meldt u aan als vrijwilliger.
 • De vereniging is geen kinderopvang/-dagverblijf voor uw zoon of dochter, dat wil zeggen dat van u als ouder een actieve deelname aan het verenigingsleven wordt verwacht.

 

Ten aanzien van het taalgebruik

 • Wij accepteren geen onbehoorlijk taalgebruik.
 • Trainers en leiders corrigeren onbehoorlijk taalgebruik van spelers.
 • Een ieder langs de lijn kan opmerkzaam gemaakt worden op onbehoorlijk taalgebruik.
 • Verenigingsleden kunnen elkaar aanspreken op onbehoorlijk taalgebruik.

 

Ten aanzien van vernieling(en)

 • Bij opzettelijke vernieling en/of beschadiging van eigendommen van de vereniging en/of derden, zal de Commissie Waarden en Normen een passende maatregel voorleggen aan het bestuur. Vervolgens neemt het bestuur een besluit.
 • De schade zal hoe dan ook worden verhaald op desbetreffende perso(o)n(en).
 • Bij minderjarigen zullen de ouders/verzorgers te allen tijden aansprakelijk worden gesteld.
 • Bij schade en/of vernieling door gastspelers, zal de desbetreffende vereniging hiervan schriftelijk en telefonisch op de hoogte worden gebracht. De schade van deze vernielingen zal op deze vereniging worden verhaald.

 

Ten aanzien van voetbalkamp(en) en toernooien

 • Begeleiders en coördinatoren houden toezicht gedurende evenementen.
 • Begeleiders en coördinatoren dragen zorg voor het netjes houden van doucheruimte, toiletten, kantine etc.
 • Begeleiding houdt toezicht op inname van medicatie (d.m.v. lijst met gegevens).
 • Alcoholgebruik door begeleiding is tijdens toernooien en voetbalkamp verboden.
 • Ouders/verzorgers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de door hun zoon/dochter persoonlijk aangerichte schade en/of vernieling(en).
 • Tijdens het voetbalkamp wordt voor EHBO-ers gezorgd.
 • Er zijn ruim voldoende begeleiders aanwezig, zodat je zeker weet dat wanneer één begeleider door omstandigheden niet bij een team kan zijn, er altijd een andere begeleider toezicht kan houden.
 • Gedrag in de kleedkamer (zie hiervoor ‘ten aanzien van kleedkamer’)
 • Men dient met het materiaal van VV ‘t Vliegdorp zorgvuldig om te gaan en na afloop ook weer netjes opruimen op de daarvoor bestemde plaatsen bij de vereniging.
 • De regels die gelden voor het gedrag in de kantine van de desbetreffende vereniging dienen nageleefd te worden.
 • Er wordt geen onbehoorlijke taal gebruikt door begeleiding, spelers en ouders/verzorgers.
 • Scheidsrechters, tegenstanders en medespelers worden niet uitgescholden (zie ook “Over het taalgebruik”).
 • Voor de ouders/verzorgers: laat het coachen over aan de trainer/leider.

 

Ten aanzien van diefstal

 • Bij diefstal van goederen van de vereniging en/of derden zal door het bestuur altijd aangifte worden gedaan.

 

Ten aanzien van het betalen van contributie

 • De betaling van de contributie moet via automatische incasso.
 • Indien na een schriftelijke aanmaning de verschuldigde contributie en/of boete(s) niet is/zijn voldaan, wordt men: per direct uitgesloten van trainingen en wedstrijden.
 • per direct voor onbepaalde tijd geschorst.  

 

Sancties kunnen zijn Lichte vorm - geen letsel, wel pijn Schorsing/terreinverbod 3- 6 maanden Bij herhaling: voordragen royement Middelvorm - letsel(blauw oog) Schorsing/terreinverbod 5- 10 maanden Bij herhaling: voordragen royement Ernstige vorm - genezingsduur langer dan 10 dagen Schorsing/terreinverbod 6- 12 maanden Bij herhaling: voordragen royement Zware vorm - blijvend letsel Voordragen royement Intimidatie Na melding beoordeeld de CWN en bestuur eventuele sanctie Het bestuur en de CWN zijn altijd gemachtigd af te wijken van bovenstaande sancties. Wat zijn de sancties? De straf wordt volgens de vastgestelde normen per geval bepaald. Voorbeelden van sancties zijn een waarschuwing, uitsluiting van wedstrijden, betaling van gemaakte kosten, schorsing en alternatieve straffen (bv. een taakstraf). In het uiterste geval is royement mogelijk. Het bestuur is krachtens artikel 6 van de verenigingsstatuten bevoegd tot strafoplegging van leden. Sancties worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan de verplichtingen van de leden zoals vastgelegd in artikel 5 lid 6 van de statuten. Sancties bestaan uit: 1. Berisping 2. Taakstraffen 3. Uitsluiting van wedstrijden 4. Schorsing in uitvoering van functies of activiteiten 5. Royement. Een schorsing is een verzwaarde vorm van uitsluiting waarbij het bestuur (een deel van ) de rechten verbonden aan het lidmaatschap kan ontzeggen. Tegen de vier eerste vormen van strafoplegging bestaat geen beroepsmogelijkheid. Het besluit van het bestuur is daardoor eindoordeel. Een royement wordt uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen (waaronder dit statuut met gedragsregels) en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na sommatie nalatig blijft zijn verenigingscontributie te voldoen. De betrokkene wordt van een royement schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur. Hiertegen is binnen één maand schriftelijk beroep mogelijk bij de Algemene Ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is betrokkene geschorst. Voor het bepalen van de zwaarte van de straf voor bepaalde categorieën van de overtredingen wordt aansluiting gezocht bij de door de KNVB gehanteerde tuchtreglementen en strafoplegging bij molestaties. Dit als een algemene richtlijn. Dit laatste overzicht is terug te vinden onderstaande tabel. Het bestuur behoudt het recht voor het opleggen van eigen sancties, die in individuele gevallen kunnen afwijken van door de KNVB opgelegde sancties en afwijken van het overzicht in de tabel.

COMMISSIE WAARDEN EN NORMEN

Hieronder volgt het overzicht van de samenstelling Commissie Waarden en Normen.


Samenstelling Commissie Waarden en Normen (CWN):

 • Bestuurslid algemene zaken.
 • Leden van VV ‘t Vliegdorp, benoemd door het bestuur.

 

Taken Commissie Waarden en Normen

 • Deze Commissie - doet onderzoek of een disciplinaire straf nodig is en zal daarover advies uitbrengen aan het bestuur.
 • Doet aanbevelingen en wijzigingen van waarden en normen.

 

Bevoegdheden Commissie Waarden en Normen

 • De CWN heeft de bevoegdheid iedereen te horen die zij wil horen, en zij heeft toegang tot alle relevante informatie, om te komen tot een goede beoordeling.
 • De CWN is bevoegd om het bestuur gevraagd/ongevraagd advies te geven met betrekking tot waarden en normen binnen de vereniging.
 • De CWN heeft de bevoegdheid om tijdelijke maatregelen te nemen. Deze maatregelen worden gemeld aan het verantwoordelijk bestuurslid en besproken in de eerstvolgende bestuursvergadering.

 

Werkwijze Commissie Waarden en Normen

Teneinde een zorgvuldige, consistente en effectieve werkwijze te bevorderen, gaat de CWN als volgt te werk:

 • Formele klachten kunnen bij de CWN worden ingediend.
 • Aan de CWN geeft het bestuur, indien van toepassing, de (tijdelijke) genomen maatregelen aan.
 • De CWN bewaakt de procedure die bij het afhandelen van een onderzoek dient te worden gevolgd.

 

Het onderzoek

 • Er vindt een vooronderzoek plaats volgens het principe van hoor en wederhoor.
 • De aangeklaagde kan zich bij dit onderzoek door de trainer/leider, coördinator of ouders/ verzorgers terzijde laten staan.
 • Van de gesprekken wordt een samenvatting opgesteld, die door alle partijen wordt ondertekend.
 • Tijdens het onderzoek bestaat er een geheimhoudingsplicht voor alle partijen.

 

De uitspraak

 • Ter afronding van het onderzoek geeft de CWN een duidelijk advies aan het bestuur.
 • VV ‘t Vliegdorp gaat er vanuit u met dit reglement voldoende te hebben geïnformeerd en hoopt hiermee de sociale omgang binnen de vereniging te verbeteren.
 • Voor eventuele vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit reglement kunt u zich wenden tot één van de leden van CWN of het bestuur.
 • Het bestuur en de CWN kunnen ten aller tijden besluiten af te wijken van de bovenstaande sancties.
 • Logo sunny website
 • Word nu lid van vv 't Vliegdorp!
 • Zonder vrijwilligers bestaat onze vereniging niet!
 • Sponsor onze vereniging al voor 75 euro per jaar!!!
rac logo
Bij ons kunt u pinnen!
zonder respect geen voetbal
KNVB
geen 18 geen druppel