• Hits: 1192

Teksten, afbeeldingen en/of gebruikte scripts op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden gekopieerd.

Internet is een service om informatie zo makkelijk en zo breed mogelijk beschikbaar te stellen.
Hoewel de informatie op onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld en de webmaster van oordeel is dat de informatie een juiste weergave is van de stand van zaken ten tijde van de publicatie op deze website, kan er géén garantie worden gegeven voor de juistheid, actualiteit en volledigheid. Bovendien zijn digitale teksten, zoals op Internet, relatief eenvoudig te veranderen. Om deze redenen kunt u geen rechten ontlenen aan de op deze website geplaatste teksten. Bij twijfel kunt u via het formulier dat geboden wordt via deze website navragen of de informatie correct en/of actueel is. De inhoud van de site is bestemd voor commercieel gebruik.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:
de hyperlinks die u naar sites van derden brengen en daarin geboden informatie (i.c. verwijzingen buiten het domein www.vliegdorp.nl), (vermeende) schade, verlies, kosten of uitgaven voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang), of uit het afgaan op informatie die op de website wordt verstrekt.

Suggesties, ideeën en materialen over deze pagina's die u ons toestuurt, al dan niet per e-mail, zijn in principe niet vertrouwelijk en mogen zonder nadere toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop de richtlijnen, zoals onder meer in de Wet Bescherming Persoonsgegevens vastgelegd, van toepassing zijn.

Toepasselijk recht 
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Deze website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik gesteld worden zonder voorafgaande kennisgeving.

Lees ook onze PRIVACY en COOKIE STATEMENT. deze vindt u hier