• Hits: 783

Een nieuw elan voor Soesterberg gewenst

Soesterberg staat van oudsher bekend als de bakermat van de Nederlandse luchtvaart . Nu de vliegbasis is gesloten heeft het dorp een nieuw toekomstperspectief en zoekt een nieuw elan. Na 
jaren van stilstand en vergrijzing wordt er weer volop gebouwd en neemt het aantal inwoners toe. Het voorzieningenniveau en het aanbod van sociaal - culturele activiteiten houd en daarmee helaas 
nog geen gelijke tred. Ook de score over de tevredenheid van de leefomgeving in Soesterberg laat duidelijk nog te wensen over. Daar moet nodig wat aan gebeuren vind t de nieuw opgerichte 
Stichting Samen voor Soesterberg .

Doel van de nieuwe stichting

De stichting is ervan overtuigd dat sociaal - culturele activiteiten binnen de groeiende dorpsgemeenschap voor meer samenhang kunnen zorgen en ook een positieve bijdrage kunnen leveren aan de tevredenheid van de inwoners over hun leefomgeving. De stichting wil daarom die activiteiten stimuleren en mogelijk financi eel ondersteun en .

Onderzoek naar behoeften

Maar eerst willen we weten wat de Soesterbergers vinden van het huidige aanbod aan sociaalculturele voorzieningen en vooral wat er wordt g e mist. Daarom beginnen we met een enquête naar de waardering van de bestaande en de behoefte aan nieuwe activiteiten . De uitkomsten zijn van groot belang voor overleg met alle betrokkenen voor het verbeteren van de voorzieningen. We roepen daarom alle inwoners van Soesterberg op om mee te doen aan deze enquête. Dat kan eenvoudig via onze website www.samensoesterberg.nl

Doe mee , laat uw stem horen, alleen dan kunnen we er samen wat aan doen !Op de website vindt u ook meer informatie over d e nieuwe stichting. Met een contactformulier voor al uw ideeën en vragen. Na afronding van het onderzoek vind t u daar ook de criteria die gelden voor het aanvragen van een activiteitensubsidie en het aanvraagformulier zelf.